Ordinarie Ersättare
Göran Karlsson, ordförande Isabella Alén
Andreas Hindrén Tor-Erik Stolpe
Jonna Öblom Gunilla Starck
Jörgen Pind Johan Berglund
Melina Lönnberg Kerstin Ilander
Tuula Huuhtanen, vice ordförande Mia Räisänen
Seppo Lintuluoto Timo Berg
Bjarne Holmström Kenneth Lindholm
Anna Andersson Tor-Erik Söderholm

 

Verksamhetsområde:
Idrott, hälsomotion, ungdomsverksamhet, museiverksamhet, bibliotek och Västra Nylands Landskapsmuseum.

Uppgifter:
- administrerar idrottsverksamheten samt beställer skötseln och underhållet till anläggningarna från samhällstekniska avdelningen;
- skapa förutsättningar för hälsomotion och för idrottsföreningarnas verksamhet;
- bevilja bidrag och understöd för ungdomsverksamhet samt idrott och hälsomotion;
- stöda verksamhetsförutsättningarna för ungdomsfullmäktige;
- bevilja bidrag och understöd för museiverksamhet.