Ordinarie Ersättare
Mikael Borgman, ordförande Linnéa Henriksson
Tina Nykänen-Lindqvist Mona Wickström
Per Falenius Erik Munsterhjelm
Kerstin Gottberg Lenita Vanhapelto
Tom Rehn Rune Westerlund
Cynthia Moed-Ring Dick Mannström
Petri Palin, vice ordförande Veijo Kämppi

 

Strategisk styrning av vattentjänsterna inom verksamhetsområdet, som fastställs av fullmäktige. Styrningen ska ske på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som kvaliteten på dricksvattnet och en miljömässigt hållbar hantering av avloppsvattnet tryggas. Driftssäkerheten och minimeringen av risker ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Raseborgs Vatten är ett kommunalt affärsverk enligt 10 a kap. i kommunallagen
och ansvarar för de uppgifter som bestäms i lagen om vattentjänster.

Direktionen har till uppgift att:
- besluta om utvecklande av affärsverksamheten inom ramen för de mål som fullmäktige satt upp;
- göra upp budget och ekonomiplan för affärsverket;
- utnämna direktör för affärsverket;
- utveckla en stimulerande personalpolitik enligt personalsektionens riktlinjer;
- besluta om affärsverkets investeringar som sköts med egen finansiering;
- godkänna allmänna villkor för anslutnings- och bruksavtal;
- godkänna tariffer och avgifter enligt de grunder som fullmäktige fastställt;
- arrendera markområden för sin verksamhet;
- besluta vem som har rätt att teckna affärsverkets namn;
- bevaka affärsverkets intressen;
- göra upp årliga riskanalyser gällande driften och ekonomin
- lägga fram förslag till vattentjänstverkets verksamhetsområde för stadsfullmäktige;
- lägga fram förslag till stadsstyrelsen om köp av aktier och andelar;
- anvisa i fastighetens omedelbara närhet gränspunkter som behövs för att foga ihop fastighetens dagvattensystem med kommunens dagvattensystem och meddela förelägganden om bortledandet av dagvatten.

Personalen vid affärsverket kan utse en representant med närvaro- och yttranderätt i direktionen.