Ordinarie Ersättare
Seppo Salo Antero Vuorinen
Lea Adolfsson Päivi Vuorinen
Riitta Vilkman Jukka-Pekka Aalto
Jorma Pelkonen Kimmo Koivunen
Tanja Konttinen, ordförande Tiina Kinnunen
Päivi Rignell Marjo Karvonen
Hannu Larinen, vice ordförande Laura Timonen-Soivio

Verksamhetsområde:
Finskspråkig förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.


Uppgifter:
- avge förslag till budget och ekonomiplan samt övervaka att budgeten iakttas;
- godkänna läsårsplanen för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning;
- besluta om avstängning av en elev för viss tid;
- ha hand om utvärderingen av utbildningen tillsammans med bildningsnämnden;
- ge utlåtande till bildningsnämnden om fastställande av och ändringar i elevupptagningsområdena