Ordinarie Ersättare
Maj-Britt Malmén, ordförande Jonna Öblom
Sandra Ahtola Diana Nordström
Erik Munsterhjelm Andreas Hindrén
Martin Stenström Werner Orre
Dan Johansson Otto Långvik
Rita Lindholm-Wirtanen Lea Adolfsson
Riitta Vilkman Ronja Grönholm
Johan Kvarnström, vice ordförande Jukka-Pekka Aalto
Kimmo Koivunen Henri Haanpää
Tanja Konttinen Ira Donner
Hannu Larinen Laura Timonen-Soivio

 

Verksamhetsområde:

Övergripande ansvar för bildning, småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, medborgarinstitutet samt Musikinstitutet Raseborg.

Uppgifter:
- övervaka kvaliteten inom småbarnspedagogisk verksamhet, förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning;
- fördela anslag till den svenska och finska grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen;
- fastställa läsårets arbetstider för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen;
- fastställa den lokala läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen;
- fastställa den lokala elevvårdsplanen;
- fastställa elevupptagningsområdena inom den grundläggande utbildningen;
- fastställa verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet;
- ha hand om interkommunala avtal som gäller grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet;
- bevilja bidrag och understöd för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt småbarnspedagogisk verksamhet;

Hangö stad och Ingå kommun har rätt att utse var sin representant som har närvaro- och yttranderätt i frågor som berör musikinstitutsverksamheten. (Träder i kraft 1.8.2017.)