Välj nämnd, direktion eller sektion till vänster. 

Stadsstyrelsens, nämndernas och direktionernas allmänna uppgifter är att:

 • godkänna handlingsprogram och operativa mål inom det egna verksamhetsområdet i enlighet med stadens strategi och budget, som fullmäktige fastställt;
 • ordna servicen inom ramen för den strategi och de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt och i enlighet med stadens mål och planer;
 • ge förslag till budget och ekonomiplan samt övervaka att budgeten iakttas;
 • övervaka att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt i enlighet med lagstiftningen och stadens strategi, ekonomiplan och verksamhetsmål;
 • ansvara för utvecklandet av den egna verksamheten, ekonomin och organisationen samt för uppföljningen av köptjänsterna;
 • inom det egna verksamhetsområdet övervaka de ansvariga tjänsteinnehavarnas arbete;
 • ansvara för ordnandet av rapportering, uppföljning och intern kontroll;
 • delegera ärenden till förtroendeorgan eller tjänsteinnehavare som lyder under organet;
 • inom ramen för budgeten och det egna ansvarsområdet godkänna projekt med extern finansiering;
 • bevilja kommunala understöd och bidrag till föreningar och organisationer i enlighet med de principer som stadsstyrelsen fastställt;
 • inom det egna behörighetsområdet bistå stadsstyrelsen i olika frågor och utföra av stadsstyrelsen förordnade uppgifter;
 • ge utlåtanden i ärenden som organet har fattat beslut i;
 • utvärdera verksamheten och systematisera kundresponsen inom det egna verksamhetsområdet;
 • besluta om servicens tillgänglighet samt fastställa verksamhetsställenas öppettider;
 • ansvara för att lokaler, områden och anläggningar som är i organets besittning används ekonomiskt och ändamålsenligt;
 • ansvara för informationen om organets beslut och uppgifter i enlighet med stadsstyrelsens informationsdirektiv;
 • förordna protokollförare till organets sammanträden, om inte annat sägs i denna förvaltningsstadga.

Närmare bestämmelser om förtroendeorganens uppgifter finns under respektive förtroendeorgan. 

Här hittar du Raseborgs stads förvaltningsstadga 18.4.2017.