Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 

Skyldighet att lämna redogörelse

Förtroendevalda:

  • Stadsstyrelsens samt dess sektioners ledamöter och ersättare
  • Miljö- och byggnadsnämndens och planläggningsnämndens ledamöter och ersättare
  • Ordförandena och vice ordförandena i fullmäktige, nämnder och nämndernas sektioner

Tjänsteinnehavare:

  • Stadsdirektören och hans ersättare
  • Stadsstyrelsens och nämndernas samt styrelse- och nämndesektioners föredraganden och deras ersättare

 

Raseborgs stads bindningsregister

Registerbeskrivning

Rutiner för bindningar