Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Direktionen för affärsverket Raseborgs Vatten Revisionsnämnd Centralvalnämnd Stadsutvecklingssektion Personalsektion Upphandlingsdirektion Social- och hälsovårdsnämnd Sektion för klientärenden Bildningsnämnd Svenskspråkig sektion Finskspråkig sektion Fritidsnämnd Teknisk nämnd Vägsektion Miljö- och byggnadsnämnd Planläggningsnämnd Västra Nylands avfallsnämnd

Förtroendeorganstrukturen i Raseborg

I Raseborg verkar åren 2017–2021 följande organ

Stadsfullmäktige 43 ledamöter

Stadsstyrelse, 11 ledamöter

- Stadsutvecklingssektion, 7 ledamöter
- Personalsektion, 5 ledamöter
- Samarbetskommitté, 3 ledamöter (förtroendevalda)
- Upphandlingsdirektion, 5 ledamöter

Revisionsnämnd, 9 ledamöter

Centralvalnämnd, 5 ledamöter

Social- och hälsovårdsnämnden, 11 ledamöter
- Sektion för klientärenden, 3 ledamöter

Bildningsnämnd, 11 ledamöter
- Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, 7 ledamöter
- Bildningsnämndens finskspråkiga sektion, 7 ledamöter

Fritidsnämnd, 9 ledamöter

Teknisk nämnd, 11 ledamöter
- Vägsektion, 5 ledamöter

Planläggningsnämnd, 9 ledamöter

Miljö- och byggnadsnämnd, 9 ledamöter

Västra Nylands avfallsnämnd, 12 ledamöter

Direktion för affärsverket Raseborgs Vatten, 7 ledamöter


Övriga organ:

Ungdomsfullmäktige
Inom Raseborgs stad verkar ett ungdomsfullmäktige bestående av 15 ledamöter. Valbara är alla ungdomar i åldern 12–18 år bosatta i Raseborg. Mandatperioden är ett år. Ungdomsfullmäktige väljs av ungdomsparlamentet. I ungdomsparlamentet, som ordnas en gång om året på hösten, deltar representanter för alla klasser i årskurserna 7–9 och för gymnasiernas elevkårsstyrelser. Ungdomsparlamentet är ett öppet ungdomsforum, vilket betyder att även andra unga intresserade kan delta.

Ansvarsområde:
Ungdomsfullmäktige lägger fram förslag i och tar ställning till frågor som rör stadens
verksamheter. Ungdomsfullmäktige disponerar över och beslutar om anslag som särskilt budgeterats för verksamheten.
Fritidschefen ansvarar för handledningen av ungdomsfullmäktige.

Andra organ för deltagande och påverkan
Kommunen har ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning samt invandrarråd. Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen, inrättandet och verksamhetsförutsättningarna. Organens mandattid är två år.

Samarbetskommittéen

Kommittén består av tre representanter jämte personliga ersättare för arbetsgivaren och en representant/huvudavtalsorganisation eller motsvarande organisation. Minst två av de ordinarie medlemmar och ersättare som företräder arbetsgivaren ska utses bland ledamöterna och ersättarna i personalsektionen. Arbetsgivarrepresentanterna utses av stadsstyrelsen. Mandattiden motsvarar stadsstyrelsens mandattid. Ordförande väljs bland arbetsgivarrepresentanterna.

Samarbetskommittén har en arbetarskyddssektion, som består av arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige. Arbetarskyddssektionen bereder arbetarskyddsärenden för samarbetskommittén.

Arbetarskyddssektionen inkallas till samarbetskommittén i de ärenden som omfattas av arbetarskyddssamarbetet. Representanter för företagshälsovården kan vid behov inkallas.

Verksamhetsområde:

Det lagstadgade organet för samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.
Det lagstadgade samarbetsorganet för arbetarskyddet.

Uppgifter:

  • främja samarbetet på arbetsplatsen;
  • behandla större principiella frågor som berör personalen;
  • höra representanter för personalen i ärenden som berör personalen eller organisationens utveckling (t.ex. budget, bokslut och personalbokslut).


Kommittéer eller motsvarande

Stadsstyrelsen tillsätter kommittéer eller motsvarande enligt behov. Deras mandattid är högst lika lång som stadsstyrelsens mandattid.