Verksamhetsområdet för Västra Nylands invandrartjänst är Raseborg och Hangö. Samarbetet har har byggts upp sedan 1995.

De båda kommunerna står delvis för utgifterna för skötseln av de egna invandrarärendena samt med egna andelar av de gemensamma utgifterna. Kommunernas andelar bestäms årligen.

Det första programmet för flyktingarbetet i Västra Nyland utarbetades redan år 1995 och det första egentliga integrationsprogrammet ett år senare. Planen beskrev det dåvarande läget och skisserade upp den tilltänkta kommande utvecklingen av verksamheten. Planen var en av de första i hela Finland.

Den senaste versionen av programmet, "Integration för ett mångkulturellt västra Nyland" från år 2012, bygger på existerande verksamhet, erfarenheter från de gångna åren samt de principer och mål som redan ett tag har varit gällande i arbetet för myndigheterna i de olika kommunerna. Med andra ord dokumenterar programmet på ett sätt verkligheten samtidigt som det lyfter fram behov och synpunkter på hur verksamheten bör utvecklas.

Integreringen bör ses som en process som i hög grad utgår från invandrarna själva. Den viktigaste utgångspunkten bör vara invandrarens eget initiativ; det får inte handla om en toppstyrd tjänstemannaprocess.