Ansvariga parkchefen har gjort beslut i trädfällningstillståndsärenden gällande:

 

- 710-54-366-7, 710-54-366-15, 710-54-366-16, 710-54-366-17, 710-54-368-5, 710-54-368-6, 710-54-368-7, 710-54-368-8, Mankebergsgatan, Karis

Ovan nämnda beslut har givits den 22.1.2018 efter anslag.

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 19.1. - 6.2.2018.

Dnro UUDELY/12095/2017

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 12 januari 2018 fattat beslut beträf-fande om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen. Lesjöfors Oy Ab har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på addressen Valsverksvägen 115 i Raseborg. Beslutet har getts efter anslag.


Beslutet av Nylands NTM-central är offentligt framlagt under tjänstetid i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gata 10, 10600 Ekenäs och på Internet-sidan www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

pdf ELY-keskus päätös Lesjöfors Oy Ab


Ändring i beslutet av Nylands NTM-central kan sökas genom besvär hos Vasa förvalt-ningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12 februari 2018. Rätt att anföra besvär har författaren om anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

Helsingfors den 12 januari 2018

NYLANDS NTM-CENTRAL

Ett rökförbud har meddelats från Sydspetsens miljöhälsa i enlighet med tobakslagens (549/2016) 79 §, efter ansökan, till BAb Strömkarlsgränd, Karis. Rökförbudet, som gäller balkonger och terrasser, finns till påseende vid Ekenäskontoret för Sydspetsens miljöhälsa, Raseborgsvägen 9, Ekenäs under tiden 18.1- 3.2.2018, under tjänstetid.
Det här meddelandet publiceras också i Officiella tidningen. Kungörandet anses genomfört den sjunde dagen efter att den publicerats i Officiella tidningen.

Tilläggsuppgifter erhålls vid behov av direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula 040 1359 222.

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 15.1.2018 i trädfällningstillståndsärenden:

- 710-508-2-124, Bredvik, Bromarv

- 710-10-408-6, Frihetsvägen 15, Ekenäs

 

Ovan nämnda beslut har givits den 15.1.2018 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 12.1. - 30.1.2018.

Anmälan gäller Melinda Keittiöt Pienoisrallit biltävling den 27.1.2018 vid vägavsnitten Myggforsvägen, Rombykroksvägen, Rörsbyvägen, Rådsbyvägen, Kulla Bruksvägen, Malmvägen och Skallbölevägen.

 

Dag för givande av beslut: 11.1.2018

 

Raseborgs stad vill satsa på effektiv användning av idrotts- och motionsfaciliteter året runt. Med begränsade resurser och ett stort antal faciliteter placerade inom ett stort geografiskt område medför det stora utmaningar till skötseln och kostnadseffektiv verksamhet.

NTM-centralens kungörelse kan läsas härifrån:

pdf Kungörelse Statusen i Finlands marina miljö 2018

NTM-centralens kungörelse kan läsas härifrån.

pdf Kungörelse Påverka vatten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 29.12.2017 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten Perskomböle 710-552-1-112 i Raseborg.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 29.12.2017 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten Sundet 710-577-1-49 i Raseborg.

Like it? Share it!